رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دستخط قوام السلطنه در باب خالصه پونیک

(منگنه زرنگار سلطنتی)

جناب اشرف صدراعظم

در باب خالصه پونیک واقعه در ورامین که به ملکیت اعلم الدوله واگذار و فرمان و دستخط جداگانه صادر شده است، از قرار راپورتی که امروز از اقبال الدوله رسیده بود و تقدیم کرده بودید، همچو استنباط شد که مباشرین خالصه، بنای اسباب چینی گذاشته اند و نمی گذارند کسان اعلم الدوله به راحت و آسایش ضبط و ربط آنجا را بکنند. قدغن اکید نمائید اولاً به هیچ وجه اظهارات مباشرین خالصه را در مورد او قابل اعتنا نشمارند و کسان اعلم الدوله را در کمال اختیار و استقلال در ضبط ملک و محصول، مقتدر کنند. ثانیاً علاوه بر آب معمول آنجا هم اگر لازم داشته باشند، مباشرین خالصه بدون عذر از رودخانه برسانند که از هر جهت اعلم الدوله آسوده شده به راحت و آسایش خدمت کنند.

محل صحّه همایونی

شهر جمادی الثانیه 1324

خط آقای قوام السلطنه است.

اشتراک گذاری

ارسال نظر