رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دستور ناصرالدین شاه

دستور«ناصرالدین شاه» به خط منشی و امضاء صحّه به خط شاه

عزیزالسلطان: آجودان حضور و«شاپورمیرزا» و«آغا بشارت خان» را به تو سپردم که همراه تو بوده و نگاهداری و التفات  در حق آنها نمائی.

فی شهر ذی الحجه۱۳۱۰

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر