رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دعوتنامه ای از اداره صحیّه

دعوتنامه اداره صحیه از«حاج میرزا مهدی مجتهد زنجانی»به جهت معرفی نماینده برای حضور در کمیسیون تامین بهداشت اطفال در برابر بیماری مسری 

اداره حکومت خمسه

وزارت داخله اداره حکومت خمسه

به تاریخ ۱۵ماه۹(آذر) سنه ۱۳۰۶(خورشیدی)

به شرف عرض انور عالی می رساند

البته خاطر مبارک از شدت امراض و تلفاتِ اطفال مستحضر است و لزوماً راجع به امور صحّیه و جلوگیری از تلفات، فردا که یوم پنجشنبه ۱۶آذرماه است، دوساعت به غروب مانده، کمسیونی در اداره حکومتی منعقد خواهدبود، خواهشمند است مقرر فرمایند یک نفرنماینده هم از طرف حضرت مستطاب عالی در موقع معروضه در کمسیون حضورداشته باشند تا مذاکرات لازمه بعمل آمده، با تبادل افکارِ اطباء و آقایان محترم، ترتیبی برای حفظ الصحّه و آسایش حال اهالی و اولیاء اطفال داده شود.

حکومت خمسه

«احمدالحسینی طهرانی»

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر