رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«دوستمحمدخان»و لله اش«شاهزاده جهانگیر میرزا»

از جمله اعیان و ثروتمندانی که سر و کارشان با عکاسی افتاد،« دوستعلی خان معیرالممالک»(نظام الدوله)بود. وی با آن که خود، عکاسی را فرا نگرفت و بدان نپرداخت، لیکن به دلیل علاقه ای که به به این هنر داشت،«میرزا احمدخان»را به هزینه خود به اروپا فرستاد تا عکاسی آموخته و پس از بازگشت به ایران، عکاس ویژه او باشد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر