رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دکتر تریاکیان

اعلان نشانی مطب«دکتر تریاکیان» از اطبای نامی که صبح ها در دواخانه«مسیو کارنیک» دواساز  و عصرها در منزل خود در خیابان حسن آباد، فقرا و مردم بی بضاعت را مجانی معالجه می کرد

اشتراک گذاری

ارسال نظر