رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دکتر قوام نکرومه در مراسم افتتاح مجلس غنا

نکرومه با لباس محلی در مراسم افتتاح مجلس دوم غنا

اشتراک گذاری

ارسال نظر