رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دکتر هنریش کارشناس اقتصادی

 

دکتر هنریش کارشناس اقتصادی، در حال انتقاد از پروفسور ارهارد وزیر اقتصاد آلمان

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100