رفتن به محتوا رفتن به فوتر

راپورت اردوی ملی

راپورت اردوی ملی

از ینگی امام به قزوین- عصر 22 ج 2(جمادی الثانی)

انجمن محترم ولایتی قزوین حالا که سه ساعت به غروب داریم، بیست و دوم جمادی الثانیه از اردوی محترم ملی، راپورت به امضای جناب مستطاب اجل«آقای معزالسلطان»به کرج رسیده. از کرج با تلفون گرفتم. این است عیناً عرض می شود. چون خبرِ مسرت است، به انجمن مقدس ایالتی آذربایجان هم فوری مخابره فرموده، در قزوین هم امر فرمایید فوری چاپ شود. فدایی«ادیب التجار»

از ینگی امام به رشت

خدمت جناب مستطاب اجل«آقای میرزا کریمخان» دیروز بیست و یکم از اول صبح، جنگ و مجادله در میان مجاهدین و قزاق های دولتی که در قزوین، اتصال هم واقع شده بودند، وقوع یافته، از یک طرف سوارهای بختیاری حضرت اجل اکرم امجد«آقای سردار اسعد» دام اجلاله که در نزدیکی اردوی ملی، اردو زده اند، به حمایت مجاهدین آمده، نایره قتال فیمابین تا یک ساعت به غروب مانده، بالا گرفته، سه چهار نفر از بختیاری و سه چهار نفر از مجاهدین به قتل رسیده و چند نفر زخمی شده، ولی از قزاق ها هشتاد نفر، مقتول به شمار آمده و زخمدارشان از حد، خارج بوده است. با این که قزاق های خود را استحکام داده بودند، از ضرب شصت مجاهدین غیور، سنگرهای محکم خود را ناچار، خالی کرده، دو فرسخ، عقب نشسته، مجاهدین و سواره آن طرف آنها را تعاقب کرده، در یک ده خرابه آنها را به محاصره انداخته و فعلاً محصور هستند. امروز 22 قشون ملی از وراج د م ن ا حوالی شهریار به جانب مقصود، حرکت خواهند کرد تا چه بازی رخ نماید. بیرقی خواهیم راند. باقی داستان از مرکز اصل به اطلاع خاطر شریف خواهد رسید.

فدایی وطن-«عبدالحسین»

اشتراک گذاری

ارسال نظر