رفتن به محتوا رفتن به فوتر

راپورت پالکونیک به سپهسالار وقت

راپورت نمره 47 تهران

فرمانده بریگاد قزاق اعلیحضرت قوی شوکت اقدس همایونی به تاریخ 10 شهر شوال، سنه 1322

خدمت مرحمت ظهور مبارک بندگان حضرت مستطاب اشرف ارفع امجد اسعد اکرم اقدس والا آقای سپهسالار اعظم و وزیر جنگ دامت شوکته معروض می دارد:

شش راس از قزاق های مامورین عربستان که سه راس از آنها به گلوله آمده و سه راس وازده شده است، تصدیق جناب مستطاب اجل اکرم«آقای مظفرالملک»حکمران لرستانِ علیا جوفاً از لحاظ مبارک خواهد گذشت. مستدعی است چنان که امر و مقرر برات اسقاط از قرار بیست تومان و وازده از قرار پانزده تومان صادر فرمایند. امر، امر مبارک است.

رییس، فرمانده اداره بریگاد قزاق اعلیحضرت همایونی ارواحنا فداه

«پالکونیک چرنوزوبوف»

در حاشیه: جناب جلالتماب اجل«معاون السلطان» زیده اجلاله: برات شش راس اسب قزاق را که به گلوله درآمده است، در لرستان و سه راس اسقاط شده است، به طوری که معمول است و حکومت بروجرد و لرستان تصدیق نموده اند، برات آن را صادر نمایید.

شهر شعبان 1322

***

شرح سند: در ظهر این سند یک مهر به عنوان«امیر» دیده می شود و مربوط به سپهسالار اعظم«وجیه الله میرزا»وزیر جنگ و فرمانده کل قواست. نکته جالب دیگر بهای یک راس اسب است که در سال 1322 هجری قمری بیست تومان بوده است. در ضمن معلوم می شود که هزینه های استثنایی مربوط به قزاقخانه به تایید فرمانروای هر ایالت نیز می رسیده است.

برگرفته از کتاب«تاریخچه بریگاد و دیویزیون قزاق»- جلد اول- تالیف زنده یاد«استاد محسن میرزایی»

اشتراک گذاری

ارسال نظر