رفتن به محتوا رفتن به فوتر

رجال دوره اول مجلس

برگی از سالنامه پارس

به نام خدمات شایسته و فداکاری های فوق العاده آقایان نمایندگان حقیقی و رجال وطن پرست باتقوای دوره اول مجلس شورای ملی، این صفحه گراور را زینت بخش سالنامه پارس نمودیم. چاپ برلن

اشتراک گذاری

ارسال نظر