رفتن به محتوا رفتن به فوتر

رقیمه رشیدالملک

گزارشی از حاکم زنجان به قلم«رشیدالملک»

هو  عرض می شود

امید صادق و رجاء واثق آنکه پیوسته ذات با برکات جناب عالی برحسب دعای مخلصان ازحوادث ایّام رسته باشد. چون بر خود واجب و متحتّم داشته ام که در هر نقطه از ارض باشم، هیچ یک از آقایان را فراموش نکنم و همه اوقات از حالات خود مستحضرسازم، بدین مختصر، زحمت می دهم که روز پنجشنبه(احتمالاً حکمران قبلی زنجان)صبح به سلامت بحمدالله وارد شده، در خدمت مستطاب اجل اکرم«امین السلطان» وزیرمالیّه و دربار اعظم مدّظله، حضورآفتاب ظهور اقدس همایونی روحنا فداه حاصل نموده، مورد مراحم  بیکرانه و مکارم ملوکانه گردید، زایدالوصف عنایت وعاطفت فرمودند، به حکومت عربستان(خوزستان)منصوب نمودند که انشاالله تعالی شش هفت روز دیگرعزیمت به آن سمت خواهد نمود. البته همه اوقات به زیارت رقیمات، قرین امتنانم خواهید فرمود. ایّام افاضت مستدام باد.(رشیدالملک)

در حاشیه:

[نامه حاکم منصوب به عربستان(قریب به یقین سالارالدوله)]:

هو  عرض می شود   بنا بود در…(رقیمجات)مخلص، رسمی و خالی از مطلب باشد. ولی در این دو سه روز ساعتی فرصت نداشته ام و چنانچه ندانید که به همین مکتوب قناعت خواهد شد؛ اجمالاً عرض می کنم که مشیّت خداوندی به امر بزرگی در ایران تعلق یافته بود و به این سهولت واقع شد و جمعی کثیر به نوا رسیدند و از هیچ اسبابی هم شدّ قضا نشد. مخلص هم محض استخلاص از حکومت خمسه تمکین به این امر خطیرکرده، متوکّلاً علی الله می روم. انشاالله عمّاً قریب، امیر و وزیر جدید وارد می شوند و به شرایط مردمداری و(آنچه)رضای خالق وخلق است، اقدام خواهند داشت. خواهشمندم که ایام توقف در دارالخلافه فراموشم نفرمایند و بعد ازآن هم اگرتفقد شود، فضل است واحسان.

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر