رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فرد مشخص شده در جمع افسران سوئدی و ایرانی ژاندارمری«ژنرال یالمارسون»سوئدی رییس کل ژاندارمری ایران است 

اشتراک گذاری

ارسال نظر