رفتن به محتوا رفتن به فوتر

زندگی دوگانه من در عالم شعر و شاعری – حسن میرزایی 1

شاعر گمنام زنجانی

برادرم شادروان «حسن میرزایی»  قاضی دیوان انتظامی ، قضات که از خوش نام ترین شخصیت های قضایی کشور ، به شمار میرفت ، شاعری نقض گفتار و نویسنده ای توانا بود. در سال های 1329 و 1330 که ماجرای نهضت نفت به رهبری دکتر «محمد مصدق»  مطرح بود، اشعار برادرم را بی آنکه سراینده آن را بدانند کیست در محافل و مجالس کشور می خواندند و این گمنامی از آن جهت بود که آن شادران در دانشکده افسری مشغول گذراندن دوران خدمت بود و افشای نام او در آن زمان دردسرهای بزرگی را به همراه داشت. خوشبختانه در سال های آخر عمر کوتاهش اشعار خود را به خط خویش نوشت و به یادگار گذاشت. اینک با درور به روان پاکش از این شاعر گمنام زنجانی یاد می کنیم و به روان پاکش درود می فرستیم.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر