رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سران لشکر و افسران ارشد ارتش در عمارت مجلس شورای ملی

نفر سوم از چپ:«سپهبد امیراحمدی»

«احمد امیراحمدی»فرزند«سرتیپ نقی آقا» و متولد سال 1262 در تهران بود. در طول عمر خود هشت بار وزیر جنگ، دو بار وزیر کشور، پنج نوبت فرماندار نظامی تهران، دوبار فرمانده کل ژاندارمری و سال ها فرمانده لشکر لرستان و آذربایجان بود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر