رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سرتیپ رضاخان

سرتیپ رضا خان از چپ به راست نفر ششم ردیف دوم 

مرتضی خان (یزدان پناه) در کنار او دیده میشود و در کنار یزدان پناه مطبوعی سرلشکر سال های بعد “سرهنگ رضا خان بعد از کودتای”کلرژه” با سمت ریاست تیراندازان آتریاد به درجه سرتیپ سومی ارتقاء مقام پیدا کرد.”

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100