رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سفر در راه های قدیمی

در سال های دور سفر مردم به شهرهای اطراف با اسب و قاطر انجام میشد

اشتراک گذاری

ارسال نظر