رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سفر شاه به آلمان

«مظفرالدین شاه» در سفر به آلمان- در سمت چپ او«اتابک اعظم»ایستاده است. 

اشتراک گذاری

ارسال نظر