رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سلام نظامی گورینگ به هیتلر

«هرمان ویلهلم گورینگ» نظامی و سیاست‌مدار آلمانی در دوره رایش سوم و  از اعضای قدرتمند و پرنفوذ حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران

اشتراک گذاری

ارسال نظر