رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سلطان احمد ثانی

«سلطان احمد ثانی»  

او«پسر سلطان ابراهیم اول» بود و جانشین برادرش«سلطان سلیمان دوم» شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر