رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سلطان حسین صفوی

«شاه سلطان حسین صفوی»

«شاه سلطان حسین صفوی»فرزند بزرگ«شاه سلیمان» و از جمله ابله ترین پادشاهانی است که در ایران سلطنت کرد. یکی از مهم ترین وقایع تاریخی ایران که در سلطنت او روی داد و منجر به خلع از سلطنت و کشته شدن او و شاهزادگان صفویه و بعد خرابی ایران گردید، موضوع شورش طایفه«غلیجانی»قندهار است. او به واسطه بی لیاقتی و عدم اطلاع از امور مملکتی در مدت قریب به سی سال سلطنت خود، ایران را به کلی خراب کرد و عده زیادی از مردم نیز تلف شدند و امروزه کلمه«شاه سلطان حسین» جزو امثال سائره شده و کسی را که بی کفایت، دهن بین و بی مصرف باشد،«شاه سلطان حسین» می نامند!

اشتراک گذاری

ارسال نظر