رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سلطان سلیم دوم

«سلطان سلیم دوم» 

یازدهمین سلطان امپراتوری عثمانی و پسر«سلیمان قانونی» و«خرم سلطان» بود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر