رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فرمان برقراری مواجب و تقدیر ناصرالدین شاه ازعلیرضاخان مهندس

فرمان برقراری مواجب و تقدیر«ناصرالدین شاه» از«علیرضاخان مهندس»

هوالله تعالی شانه العزیز

الملک للّه لا اله الا هو

آن که چون ترفیع درجه چاکرانی که به تحمل مشاقّ عظیمه، علم و هنر آموزند و در قلب خود چراغ دانش افروزند، قابل خدمت دولت و ظهور عنایت خسروانه باشند، همواره ملحوظ خاطر مهر مظاهر ملوکانه است، لهذا معتمدالسلطان«میرزا رضاخان» را که سال ها در ممالک خارجه به تعلیم السنهٔ متداوله و تکمیل علوم ریاضی و هندسه مشغول بوده، بعد از فراغت از تحصیل در کارپردازی تفلیس به سمت نیابت اول، مفتخر و حسن خدمتش مشهود و مقبول اولیای دولت علیه گردیده، در جزو اجزای کمیسیون، مامور تحدید حدود خراسان شده، در این سفر نیز مراتب لیاقت و غیرت و صداقت خود را کاملاً به درجه شهود و عیان رسانید. در هذه السنه ایت ئیل به استدعای جناب مستطاب اجل اشرف امجد قواماً للعز و الاقبال نظاماً للشوکة و الاجلال مشیرالدوله«یحیی خان» وزیر امور خارجه او را به منصب جنرال آجودانی حضور همایون، مفتخر و از سنه آتیه تنکوزئیل و مابعدها مبلغ پانصد تومان به شیوه مواجب از بابت محل‌های ذیل در حق او مرحمت و مقرر فرمودیم که همه ساله وجه مزبور را بعد از وضع ریوم دیوان اخذ و دریافت نموده و در رکاب مبارک مشغول خدمت باشد. مقرر آن که مقربواالخاقان مستوفیان عظام شرح فرمان همایون را ثبت دفاتر خلود نموده، در عهده شناسند. حرّر فی شهر شعبان ۱۳۰۳

اشتراک گذاری

ارسال نظر