رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سنگ حجاری شده

سنگی است که باد بهمن پرانده و پهلوی عمارت مبارکه شهرستانک بر زمین انداخته

اشتراک گذاری

ارسال نظر