رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سپهسالار در جمع رجال

ردیف جلو از چپ:نفر اول«امان الله میرزا ضیاءالدوله» رییس ستاد قزاقخانه جهانبانی- نفر سوم«سپه دار تنکابنی»- نفر چهارم«ساعدالدوله»(پسر سپه دار تنکابنی)-نفر پنجم«عباس میرزا سامی لشکر»

اشتراک گذاری

ارسال نظر