رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سپهسالار و سردار اسعد پس از فتح تهران

حضرات سپهسالار اعظم و وزیر جنگ و رئیس الوزرا و سردار اسعد وزیر داخله در زمان فتح ملت برای اعاده مشروطه ایران در طهران

اشتراک گذاری

ارسال نظر