رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سیاه مشق دوره قاجار

می آمد و چهره از عرق، تر کرده- چوگان به کف و اسب ز جا بر کرده

اندر خم زلف های مشک آلودش- دل های شکسته، خاک بر سر کرده!

اشتراک گذاری

ارسال نظر