رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شرکت حاجی محمد عاصمی

برگرفته از نخستین کتاب بازرگانی ایران در  72سال پیش- فرهاد هرمزی

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100