رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شرکت سهامی ساختمانی فلش

برگرفته از نخستین کتاب بازرگانی ایران در  72سال پیش- فرهاد هرمزی

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100