رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شورش افسران خراسان به روایت شادروان استاد عبدالحسین نوایی

در مصاحبه این نویسنده با شادروان «عنایت الله رضا» بارها نام شورش افسران خراسان به چشم می خورد. در کار گروهی که 25 سال پیش با شرکت استاد «عبدالحسین نوایی» ، «عنایت الله رضا» ، «یحیی ذکاء،» ، «شادروان پسیان» و استاد «کیانفر» و این نویسنده تشکیل شد بسیاری از مسائل تاریخی مورد بررسی قرار گرفت از جمله مساله شورش افسران خراسان.

مطالبی که ذیلاً می خوانید دستخط شادروان استاد «عبدالحسین نوایی» است  در مورد شورش افسران خراسان.

فرار افسران لشگر خراسان!

هنوز مردم واقعه لیقوان را از یاد نبرده بودند که فرار افسران لشکر خراسان روی داد و توجه مردم از آذربایجان متوجه خراسان شد.

این توطئه همانطور که رهبران حزب توده، پس از فروپاشی شوروی در یادداشت ها و خاطرات خود اورده اند بدون اطلاع کمیته مرکزی حزب توده، به دستور مستقیم و مسئولیت شخصی «کامبخش» طرح ریزی تیپ داده و اجرا می شود.

افسران لشگر مشهد: سرهنگ دوم «نوایی»- سرگرد «پیر زاده»-سرگرد «اسکندانی»- ستوان یکم توپخانه- «تفرشیان» ،ستوان یکم «احسانی» ،ستوان یکم «فاضلی»- ستوان یکم «آذر» ،ستوان یکم «نجفی» ،سرگرد «شفائی» ، روز بعد از ماجرای لیقوان با یک جیپ و دو کامیون و عده ای سرباز از مشهد فرار کرده، پس از عبور از قوچان و بجنورد و خلع سلاح پادگان های آنجا و بردن اسلحه ای که داشتند به طرف گنبد کاووس حرکت می کنند در این جا با راه بندان گروهان ژاندارمری روبرو می گردند. ژاندارمها به تیراندازی پرداخته و با اطلاعاتی که از طریق ستاد ارتش به دست آورده بود، با تمام نیرو به مهاجمین حمله کرده و آنها را فراری می دهند در این جریان هفت نفر از افسران فراری مقتول گردید و دو نفر هم مجروح و هفده نفر هم دستگیر شدند.

این تحریکات در دیگر مناطق ایران آغاز گردید و ادامه یافت.

 

دستخط شادروان عبدالحسین نوایی

 

 

شادروان استاد عبدالحسین نوایی

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100