رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شکارچیان اوگاندایی با عاج فیل

شکارچیان متخلف در پارک ها ملّی تعداد فیل ها را به شدت کاهش دادند

اشتراک گذاری

ارسال نظر