رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شیخ الاسلام

ممیرزا مسعود شیخ الاسلام»پس از دریافت منصب شیخ الاسلامی و خلعت و عصای مرصع از«مظفرالدین شاه»به سال 1275 شمسی 

اشتراک گذاری

ارسال نظر