رفتن به محتوا رفتن به فوتر

صاحبمنصبان قزاق

از راست:«علی محمدبیگی»نایب دوم-«رضاخان»سلطان دسته…-«اسدالله خان»نایب اول 

اشتراک گذاری

ارسال نظر