رفتن به محتوا رفتن به فوتر

صدراعظم آلمان در حال گفتگو با معدنچیان

صدراعظم جدید آلمان در حال گفتگو با یکی از معدنچیانی که زیر آوار مانده است

در این عکس «ارهارد» در حال صحبت با یکی از معدنچیانِ گیر افتاده است

اشتراک گذاری

ارسال نظر