رفتن به محتوا رفتن به فوتر

صفحه آخر تذکره مرور

در این صفحه، عکس و مشخصات دارنده تذکره به زبان فارسی درج می شد 

اشتراک گذاری

ارسال نظر