رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نفر دوم از راست:«صنیع الدوله»- نفر چهارم:«حاجی مخبرالسلطنه» 

«مرتضی قلیخان صنیع الدوله» از رجال اواخر عهد قاجار و نخستین رییس مجلس شورای ملی بود.«مهدی قلی هدایت» ملقب به«مخبرالسلطنه» نیز از رجال عصر قاجار بود که قریب به پنجاه سال و در عصر پنج پادشاه، گاه در مقام استانداری و وکالت، گاه در مقام وزارت و صدارت، در صحنه سیاسی ایران بازیگری داشت. به چند زبان، آشنایی داشت و فن گراور و کلیشه سازی را می دانست.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر