رفتن به محتوا رفتن به فوتر

طلب حاج میرزا ابوطالب از دولت بابت محکمه شرعی

جناب فخامت نصاب مشیر السلطنه زیّد عزّه

از قرار اظهارات مستطاب حاجی میرزا ابوطالب مجتهد زنجانی سلمه الله، مبلغ هفت صد تومان بابت مقرری جناب معزی الیه باقی است و جناب جلالتماب مستشار الملک تا کنون نپرداخته اند. چون سال قریب به اتمام است، البته این وجه باقی مانده را نقداً از جناب مستشار الملک وصول نموده برای جناب معزی الیه ایصال دارید.

صدر اعظم

اشتراک گذاری

ارسال نظر