رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مسعودمیرزا ظل السلطان

«مسعودمیرزا» پسر چهارم«ناصرالدین شاه»

«مسعودمیرزا» یا«سلطان مسعودمیرزا ظل السلطان» متولد 1266 هجری قمری، پسر چهارم و از جهتی پسر بزرگ«ناصرالدین شاه» بود. چون چندتن از فرزندان«ناصرالدین شاه» به نام های«ملک قاسم میرزا»،«معین الدین میرزا» و«محمودمیرزا» به تدریج فوت کرده بودند، از این جهت،«مسعودمیرزا» را در زمان خودش می توان پسر بزرگ«ناصرالدین شاه» به شمار آورد.«ظل السلطان» از ایام جوانی به فرمانداری تعیین گردید و ابتدا حاکم اصفهان و شیراز شد. با وجود این که سه سال از«مظفرالدین شاه» بزرگ تر بود، ولی چون مادرش، عقدی و شاهزاده نبود، از این جهت، به ولیعهدی انتخاب نشد.«ناصرالدین شاه» به واسطه وسعت قلمرو حکمرانی و داشتن نفرات نظامی زیاد از وی به غایت، ظنین و وحشت زده بود که مبادا خیال طغیان در سر داشته باشد. معروف است یکی از دفعات که«ظل السلطان» از اصفهان به تهران اخضار شده بود، چون از دور در دربار پیدا شد، شاه، تفنگ کشید و می خواست او را بزند!«حکیم الممالک»(میرزا علی تقی) دست شاه را گرفته، نگذارده بود که تفنگ را درکند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر