رفتن به محتوا رفتن به فوتر

در حاشیه عکس چنین نوشته شده: به خدمت جناب مستطاب اشرف«آقای اتابک اعظم» سلمه الله تعالی به یادگاری داده شد

«سلطان مسعودمیرزا قاجار، ظل السلطان» سنه 1325

خط خود ظل السلطان است.

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر