رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عریضه خوانی در حضور شاه

در عشرت آباد در سنه 1314  در موقعی که  عرایض به حضور مبارک عرض می شود. عکاسباشی بن«صنیع المصور»

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر