رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عظیم زاده اردبیلی

«عظیم زاده» و«علی اکبرخان» دو مشروطه خواه که به دستور«ملاقربانعلی» کشته شدند 

در سال 1327 که«عبدالحسین خان معزالسلطنه» معروف به«سردار محیی»و«یپرم خان» و دیگران، قزوین را بگشادند،«عظیم زاده اردبیلی» یکی از سردسته ها بود که او را با دسته ای از مجاهدان به زنجان روانه گردانیدند.«عظیم زاده» بی جنگ و خونریزی به زنجان درآمد و مردم او را با خوشی پذیرفتند.«عظیم زاده» شهر را به دست گرفت و با مردم با مهربانی و نیکی رفتار کرد. برای رسیدگی به دعاوی، عدلیه باز کرد و چون از زنجانیان، مطمئن شده بود، توپی را که در ذخیره آنجا بود، با قدری قورخانه به قزوین فرستاد. لیکن پس از چندی«آخوند ملاقربانعلی» از روحانیون زنجان با تحریک«محمدعلی میرزا» به کارشکنی و دشمنی پرداخت و پیروان خود را از شهر و خارج شهر برای جنگ با«عظیم زاده»آماده کرد.«عظیم زاده» و همراهانش که یکی از آنها«میرزاعلی اکبرخان اسپهانی» بود و روی هم رفته بیش از سی و چند تن نبودند، عمارت حکومتی را سنگر کرده، به نگهداری خود پرداختند. پیروان آخوند به مدت دو روز با آنان جنگیدند. روز سوم از خانه«اسعدالدوله» که پشت عمارت حکومت بود، نیز تیراندازی شد و در این شلیک، یک نیم مجاهدان به خاک افتادند و مهاجمین از هر سو نزدیک شدند.«عظیم زاده» در آنجا کشته شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر