رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عملیات «طوفان اکتبر»

قدرت های پیمان ورشو در مانور نظامی در آلمان شرقی 

رژه تانک ها پایان بخش این مانور بود که از هنگ مشترک شوروی، چکسلواکی و آلمان شرقی در خیابان اصلی «اِرفورت» مرکز ایالت«تورینگن» آلمان، به حرکت در آمدند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر