رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عکسی از سال 1326

نوشته زیر عکس از راست:«مجدالدوله»- «مشیرالسلطنه»، صدراعظم- «اعلیحضرت شهریاری»- «ولیعهد»- «سپهسالار»، امیربهادر جنگ

در باغ شاه 1326 

اشتراک گذاری

ارسال نظر