رفتن به محتوا رفتن به فوتر

حاجی میرزا ابوطالب زنجانی

 

 

 

حاجی میرزا ابوطالب زنجانی فرزند حاجی میرزا ابوالقاسم مجتهد زنجانی ملقب به میرزا، بزرگ خاندان میرزایی با شاگردانش

کودکی که در بغل نوکر است، خانم عزیزالملوک دریابیگی است. حاجی میرزا ابوطالب از خانم فخرالسلطنه، دختر عموی ناصرالدین شاه، چهار فرزند دختر داشت؛ عزیزالملوک، اشرف‌الملوک، بدرالملوک و فروغ‌الملوک.

اشتراک گذاری

ارسال نظر