رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عکس یادگاری با ناصرالدین شاه

از چپ:«ناصرالدین شاه»-«عزیزالسلطان»-«سالارالسلطنه»-«کامران میرزا»با عصا

اشتراک گذاری

ارسال نظر