رفتن به محتوا رفتن به فوتر

قابل توجه پژوهشگران نهضت مشروطیت

در آرشیو این نویسنده(زنده یاد استاد محسن میرزایی) فنح نامه ای بود به شعر که پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی توسط متملقین درباری سروده شد، به چاپ رسید و در سراسر کشور توزیع گردید. اما نکته جالب توجه این است که در گذشته شاهان جهانگشا پس از پیروز شدن در جنگی، فتح نامه منتشر می کردند.  جای تعجب است که به توپ بستن مجلس و کشتن افراد بی گناه و غیرمسلح، در گیر و دار مشروطیت، فتح محسوب شده است! از آنجا که این اشعار یا به اصطلاح سراینده آن، فتح نامه، بسیار طولانی است، تنها دو صفحه از آن برای ثبت در تاریخ در وبسایت هستان آنلاین منتشر می شود.

از سلطان محمدعلی شاه قاجار خلدالله ملکه

محمدعلی شاه پیروزبخت- سزاوار تاج و نگهدار تخت

یا فتاح

بسم الله الرحمن الرحیم

به شکرانه و بقای ذات ملکوتی صفات اقدس اعلحضرت قدرقدرت، سلطان السلاطین جهان و خاقان الخواقین زمان، شاهنشاه سلیمان دستگاه جمشیدنشان، خدیو معدلت آیین، وارث تاج و تخت و نگین، حامی دین مبین، ناحی ظلم و کین، مَلِک عدل، شعار السلطان.

اشتراک گذاری

ارسال نظر