رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«سرتیپ بهاءنظام»فرمانده فوج قزوین در زمان«ناصرالدین شاه»

او داماد«میرزا مسعود شیخ الاسلام»بود 

اشتراک گذاری

ارسال نظر