رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فرمانی از عباس میرزا

فرمانی از نایب السلطنه«عباس میرزا»(گویا به خط خودش به سال 1244 و با سجع مهر عبده الراجی عباس)در دوره نبرد با روس ها

سند: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر