رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فرمان احمدشاه برای اعطای لقب به شاهزاده شعف الدوله

فرمان«احمد شاه» که در آن«شاهزاده شعف الدوله دارايي» همسر«اميرامنع» را به لقب«بانوي امنع» مفتخر نمود

جالب اين که«شاهزاده دارايي»همانند جد خود«عبدالله ميرزا دارا» که«گلين خانم» دختر«اميرسليمانخان قجر» را به همسری برگزید، با ولدي از اولاد«اميرسليمانخان» يعني«اميرامنع رکن السلطان» ازدواج کرد.

از اسناد خانواده امیرسلیمانی(منسوبین نزدیک مظفری های زنجان)

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر