رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فرمان مظفرالدین شاه برای اعطای لقب

فرمان مظفرالدین شاه برای اعطای لقب«قطب الاسلام»به نیای خاندان«قطب»زنجان از منسوبین به خانواده«حاجی سید محسن زنجانی» 

العزّه لله،«مظفرالدین شاه قاجار»

چون نظرعنایت مظهر همایون ملوکانه بر ترقّی و تشویق سلسله جلیله علماء اعلام مصروف و همتِ والآ نَهمتِ شاهانه به توقیر و تجلیل سادات کرام معطوف است و جناب مستطاب شریعت مآب، قدسی نصاب قدّوسی انتساب«آقای سید مهدی»که از جمله علماء اعلام و دعاگویان مخصوص دولت ابد فرجام و مراتب زهد و تقوی و دعاگوئی خالصانه معزّی الیه در پیشگاه مرحمت دستگاه و حضور مهرظهورِ همایونی مشهود افتاده است ، لهذا محض ظهور و بروز علائم مرحمت درهذه السّنه اودئیل او را به لقب«قطب الاسلام»ملقّب و محترم و ممتاز و به صدور این ملفوفه فرمانِ عنایت نشان، قرین عزّ و احترام فرمودیم و بیشتر از پیشتر در نشر و ترویج احکام شریعت غرّآ و دعاگوئی دوام دولت جاوید بقا، ساعی و جاهد باشد. مقرر آن که عموم علماء اعلام و سادات فخّام، معزی الیه را به این لقب نبیل و مکرَمت جلیل ممتاز و محترم شمرده و درعهده شناسند. شهر رجب ۱۳۱۹

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر