رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بازگشت فضانوردان روس از فضای لایتناهی

میدان  سرخ  مسکو در روز 18مارس .  شهروندان مسکو آکنده از غرور،  موفقیت بزرگ فضانوردان،« لئونوف» و «بلی‌واوف»  را جشن گرفته‌ اند.

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر